O obci Siladice

Poloha: Obec leží v južnej časti považského výbežku Podunajskej roviny na nive medzi Váhom a Dudváhom.

Prvá písomná zmienka: z roku 1113

Vývin názvu obce: r. 1113 Saladicz, r. 1325 Zily, r. 1393 Zylad, r. 1773 Szilad, Siladitz, Siladcze, r. 1786 Silád, Siladice, r. 1863 Szilád, r. 1920 Siladice

História obce: Z územia obce pochádzajú nálezy z doby hallštattskej, z doby rímskej, i z obdobia sťahovania národov. Obec je známa aj ako významná lokalita so slovanským osídlením. V období prvej písomnej zmienky patrila obec zoborskému opátstvu. V rokoch 1490 – 1500 patrila obec rodu Sziládiovcov a následné po vpádoch Turkov bola zdecimovaná. Zemepán Wolfgang Nagy sa počas tureckého obliehania pridal na stranu agresora, za čo mu ostrihomský arcibiskup skonfiškoval majetok. Rodu Eszterházi patrila obec od roku 1641 až do zrušenia poddanstva. V malebných zátokách Váhu lemovanými bohatým stromovým i kerovým porastom sa veľmi páčilo pánom zo širokého okolia, preto tieto miesta vyhľadávali pre populárne poľovačky. Poloha pri Váhu spôsobovala aj to, že obec postihovali často povodne. Z tohto dôvodu sa začal v roku 1900 stavať pozdĺž rieky násyp.


 
  Poštová adresa
Obecný úrad Siladice
Siladice č. 232
920 52 Siladice
 
  Kontakt

Starosta: Róbert Repka

tel.: 033 7445122
email: obecnyuradsiladice@stonline.sk
web:
www.siladice.eu