Zobraziť Skyť viac informácií

Návštevníkovi ponúka región Hlohovec mimo objavovania a autentického zažívania jeho prírodných krás, historického dedičstva i rozmanitých a bohatých tradícií priamo v teréne aj viaceré možnosti komplexného alebo čiastkového (tematického) spoznávania prostredníctvom inštitútov múzejného charakteru. Hlavnú úlohu v tomto smere s pokrytím celého okresu vykonáva Vlastivedné múzeum v Hlohovci. Regionálny ráz tejto inštitúcie naznačuje aj 8 stálych prírodovedných a spoločenskovedných expozícií. Postupne sa v regióne stávajú stále populárnejšie expozície, pamätné izby a menšie výstavné priestory reprezentujúce tradičnú ľudovú kultúru, architektúru, kultúru bývania, obradový folklór a celý systém tradícii danej obce. Pekné príklady takejto iniciatívy nachádzame v Červeníku, kde funguje stála národopisná výstava a v obci Siladice, kde v priestoroch obecného úradu postupne rozširujú obdobne zameranú expozíciu s národopisným materiálom. V hlohovskom regióne nájdeme aj užšie tematicky vyprofilované výstavné priestory. V Maduniciach v areáli poľnohospodárskeho družstva sú umiestnené historické poľnohospodárske stroje, ktoré dokladajú spôsob, materiálne a technické zabezpečenie obrábania pôdy a spracovania úrody v minulosti. Vystavené historické exponáty dopĺňa zaujímavá expozícia bohatej tradície tehliarstva v našom regióne. Celoslovenskou raritou je prítomnosť Múzea Väzenstva v priestoroch leopoldovskej pevnosti a tiež nezvyčajná je zbierka historických hnacích stabilných motorov v Červeníku. V regióne sa nachádza aj zariadenie typu literárneho múzea. Ide o Pamätnú izbu Jána Hollého v Maduniciach, ktorá je súčasťou Pamätnej zóny Jána Hollého. Hollovská tradícia veľmi výrazne ovplyvnila kultúru a duchovný ráz regiónu, preto by žiaden návštevník nemal vynechať práve tieto pamätné miesta. Záujemca o umenie môže na požiadanie navštíviť Galériu Emila Pauloviča v Leopoldove. Ďalšie priestory a objekty, ktoré slúžia práve pre účely výstav a galérie sú napríklad Robotnícky dom ako súčasť Vlastivedného múzea v Hlohovci, priestory knižnice a ďalšie.