POI_Strkovisko-Peter-(3)

Štrkovisko mestskej časti sv. Peter

Sv. Peterské štrkovisko sa nachádza medzi hrádzou Váhu a štátnou cestou Piešťany - Hlohovec. Mnohonásobná ťažba štrkopieskov tu zanechala vodnú plochu, ktorá sa teší veľkej obľube nielen živočíchov, ale aj miestnych obyvateľov. Významným aspektov pre kvantitu živočíchov zohráva vhodná poloha medzi najjužnejším výbežkom Inoveckého predhoria a nadregionálnym biokoridorom Váh. Kým severná mokradná časť poskytuje viac pokoja pre výskyt rybárika riečneho, kačky divej, volavky popolavej, labute hrbozobej, južnejšia časť bola donedávna ťažená. Horninový podklad tvoria nivné štrky, piesky a piesčité hliny. Prirodzenú vegetáciu tvorí spoločenstvo vŕbovo-topoľového lužného lesa.

Táto mokraď lokálneho významu ilustruje všetky stupne sukcesie mokradových spoločenstiev. Kým južnejšia časť s príkrymi brehmi je obnažená, hlboká a domácimi využívaná na kúpanie, severnej časti sú brehy porastené trsťou obyčajnou, pálkou úzkolistou, bazou čiernou. Celé štrkovisko je revírom kaprovitých rýb pre intenzívny  športový rybolov. Vodnú hladinu severnej časti zdobí žltý kvet leknice. Navzdory faktu, že kvalita vody na kúpanie nie je sledovaná, je miesto vyhľadávaným prírodným kúpaliskom a táboriskom. V zimných mesiacoch je podobne ako mnohé štrkoviská vyhľadávaná na korčuľovanie.


 
)
  Adresa
920 01 Hlohovec
 
  Kategórie
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Hlohovec,,Jašter 710m
  • Autobusová zastávka 990m
  • Hlohovec,,pivovar 990m
  • Hlohovec,,Peterská ul. 1,3km
  • Hlohovec,,Peterská ul. 1,3km