Vodácka cesta okresom Hlohovec

Splavovanie Váhu má v okrese Hlohovec veľmi dlhú tradíciu. Už naši predkovia splavovali Váh zo severu Slovenska na jednoduchých pltiach, pretože drevo sa tu dalo dobre speňažiť, prípadne použiť na stavbu obydlia.

Vodácky splav naprieč okresom Hlohovec môže v súčasnosti dobre vybavený vodák odštartovať hneď v niekoľkých miestach a to v závislosti od vybavenia pozemnej podpory, výdrže a chuti samotného tímu. Viac vody v koryte pritom nemusí zaručiť aj krajší zážitok zo splavu, práve naopak. Málo vody splav predĺži, odhalí nádherné zákutia a často doplní o zábavné momenty, bez ktorých by splavovanie stratilo čaro. Celý splav až po Sereď je ideálne rozdeliť do dvoch dní. Pri táborení je nutné rešpektovať právne predpisy SR a nezabúdať na základné povinnosti vodáka: „odpad, ktorý som priniesol si aj odnesiem, nepálim ho v ohnisku, nepoškodzujem životné prostredie a nevyrušujem živočíchov“.

Nádherným štartovacím miestom je vodná nádrž „Slňava“ v okrese Piešťany. Nádrž je vybudovaná na Váhu a zo spevnenej hrádze (korčuliarskej dráhy cyklotrás CZT-002, CZT-5207, CZT-2301) ponúka veľkolepý pohľad na Malé Karpaty na západe a Považský Inovec na východe. Nádrž sa tiahne od Krajinského mosta v Piešťanoch až po obec Sokolovce a Drahovce. Územie je v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny chráneným areálom (CHA), zároveň patrí aj do zoznamu chránených vtáčích území (CHVÚ) NATURA 2000. Nevyhnutnú ekologickú, ochrannú a ekonomickú funkciu nádrže dopĺňa športová funkcia nadregionálneho charakteru.

Ak sa vydáme z okresu Hlohovec po štátnej ceste 61 cez Madunice a na začiatku Piešťan pri Poliklinike odbočíme doprava, prídeme do „Piešťanskej lodenice“. Areál lodenice na vodnej nádrži Slňava slúži ako vynikajúce štartovacie miesto najmä pre zmiešané tými vodákov, ktorí cestujú z ďaleka vlakom/autobusom a nestihli doriešiť potrebné zásoby. Výhodou nádrže je prístupnosť automobilom z viacerých strán, možnosť stanovania/ubytovania a sezónne hudobné i spoločenské festivaly.

Pre obyvateľov okresu Hlohovec je lákavejším začiatkom splavu "Hrádza Slňavy pri obci Sokolovce“. K tomuto štartovaciemu miestu v obci vedie z Hlohovca popod Považský Inovec štátna cesta č. 507. Po plavbe na juh po vodnej ploche Slňavy sa dajú preniesť člny "Po ľavej strane hate Slňavy", ktorá je súčasťou vodného diela Madunice - Drahovce v rámci Vážskej vodnej kaskády na riečnom kilometri 120. Hať rozdeľuje tok Váhu na hospodársky významný - Drahovský kanál a staré koryto Váhu. Staré koryto pod haťou je stále súčasťou CHA Slňava a končí až v ľavotočivou meandri, zhruba 900 metrov pod „Malá vodná elektráreň obce Sokolovce“ (približne v úrovni štrkoviska Vinišov). Elektrárnička ležiaca na ľavom brehu Váhu pri sútoku s drobným potokom z vodnej nádrže je tiež vhodným miestom k prekonaniu hrádze Váhu a nalodeniu.

Po krátkom čase na pravom brehu Váhu uvidíme štrkovú pláž. V tejto chvíli sa už nachádzame na štrkovej pláži v úrovni štrkoviska Baková, obce Drahovce a katastrom obce Jalšové vstupujeme do okresu Hlohovec. Pre lepší výhľad môžeme priraziť k „Štrkovej pláži pri Bakovej“. Z pláže vidno hrádzový priestor, no miesto je jedinečné najmä z hľadiska jeho polohy; z pláže sa po nespevnenej poľnej ceste na západ poza štrkovisko Baková, mostom ponad derivačný kanál dostaneme do obce Drahovce. V Drahovciach môžeme tak čln vymeniť za bicykel a využiť dôležitú značenú červenú cyklotrasu CZT-002 vedúcu od obce Madunice do Čachtíc, prípadne ďalej po Malých Karpatoch. Pláž poskytuje miesto na oddych a je vyhľadávanou najmä pre športový rybolov. Vylodením na opačnom - strmšom brehu sa ocitáme pod ľavou hrádzou Váhu, v mieste prístupnom aj z cesty č. 507 pri obci Jalšové.

Po zhruba dvoch hodinách od nalodenia pod haťou Slňava (a cca 2200 riečnych metroch od Štrkovej pláže pri Bakovej) priplávame na perej pri „Rybárskej chate obce Jalšové“ – polovici cesty do Hlohovca. Rybárska chata Jalšové je strategické miesto s turistickým, vodáckym, hubárskym aj poľovným významom. Počas splavu k Rybárskej chate sa staré koryto Váhu od Slňavy na niekoľkých miestach kľukatí a na rovinkách spomaľuje. Najlepší pohľad na tok je z "Vodáckej vyhliadky" kúsok od chaty. Trasa je tu normálneho stavu nenáročná, vhodná aj pre rodiny s deťmi. Váh naberá na rýchlosti len v meandroch a perejkach. Rýchlosť splavu je závislá od množstve vody v koryte, ktoré sa dosahuje maximá dvakrát denne. Približne 250 metrov pod Rybárskou chatou Jalšové hladáčiku fotografa neuniknú nádherné vrkoče drobných perejí doplnené o štrkové plážové terasy na oboch brehoch Váhu, s typickými predstaviteľmi mäkkých lužných lesov. Po pravom aj ľavom brehu je dostatok miest na oddych aj táborenie.

Keď vlnky na hladine ustanú a z koryta sa lepší rozhľad na obe strany naskytne, plávame v katastri obce Madunice. V ľavotočivom meandri Váh uložil na pravom brehu opäť štrkovú pláž. Tentokrát sa však nachádzame na mieste „Vodáckej zastávky Ma-Ko“, ktorého plytké brehy dovoľujú vylodenie na oboch brehoch. Na pravom brehu zhruba po 10 min. pešej chôdze môžeme vybehnúť na „Madunickú vyhliadku“, ktorá ako jediná ponúka 360 stupňový panoramatický výhľad na kanál aj staré koryto Váhu z výšky 165 m.n.m. Pokračovaním cez most nad kanálom na západ môžeme využiť pohostinnosť obce Madunice. Pri prebrodení „Vodáckej zastávky Ma-Ko“ môžeme skúsiť aj liečivý účinok prameňov termálneho kúpaliska a pohostenie obce Koplotovce.

Ak sa vodákovi „zem zas zunuje“ po nalodení pokračuje splav konštantnou rýchlosťou až k „Hlohoveckému hučáku“. Zväčšenie maximálneho prietoku v riečnom kilometri 100 dochádza k dvojnásobnému zvýšeniu rýchlosti splavu. Váh naberá na sile a zakrátko nám dáva opäť možnosť nazrieť medzi domácich obyvateľov pri „Vodáckej zastávke pri mestskej časti Svätý Peter“ (pôvodne samostatnej obci Sv. Peter). Koho chodenie unavilo a rád by si oddýchol v stane, môže k tomu využiť pravý breh Váhu, prípadne sa splaviť člnom o 600 metrov nižšie k „Vodáckej zastávke pod Železákom“.

Zdanlivo fádny 2,5 kilometrový úsek Váh v úrovni Hlohovca môže vodákovi odhaliť hneď niekoľko zaujímavostí. Na prvú môžeme naraziť pod cestným mostom, v mieste kde „Zimujú vtáky Váhu“. Zhruba 500 metrov pod cestným mostom počas sanitačného prietoku „vykúkajú“ piliere pôvodných vodných mlynov. V mieste kde pôvodne stál starý most „Hlohovec - Šulekovo “, tesne pod Poliklinikou mesta Hlohovec môžme rovnako vidieť pôvodné - drevené piliere.V čase maximálneho prietoku v koryte poskytuje miesto aj slušný adrenalínový zážitok v podobe pereje minimálnej obtiažnosti WW1. Miesto sa dá preplaviť vpravo, no vzrušujúcejšie je to práve vľavo – popri Hlohoveckej strane.

Pod poliklinikou sa mohutné koryto Váhu opäť „vinie ako had v piesku“. Zašlú slávu čias keď Váh nebol vodnými dielami regulovaný a zaplavoval široké územie a katastre priľahlých obcí okresu nám pripomínajú už len mŕtve ramená, mokrade na „Alúviu Váhu medzi obcami Šulekovo – Zelenice“ a štrkoviská tzv. kazety, ktoré sú využívané na vodné športy a rybolov. Približne po hodine plavby sa na horizonte črtá ďalšia perej za plného prietoku typická ohlušujúcim hukotom. Tentokrát sa jedná o „Zelenický hučák“.

Zhruba o dva riečne kilometre ďalej od posledného hučáku prichádza ďalší, pod Plynovým mostom, v úrovni obce Dolné Zelenice. Rodinám s deťmi a neskúseným vodákom odporúčame využiť „Zelenický prievoz“ a člny preniesť po súši. Pri zníženom prietoku Váhu sú krásnou a jedinečnou zastávkou na oddych neďaleké „Pieskovcové tabule“.

Poslednou vodáckou zastávkou na území okresu Hlohovec sú široké riečne terasy „Nivy Váhu pri obce Siladice“. Nespevnené poľné cesty poslúžia pozemnej podpore na naloženie člnov, alebo posilnenie tímov v poslednej hodine splavu cez Varov Šúr, Vinohrady nad Váhom do Serede.

Čo nájdete na tématickej trase

 • Zelenický hučák

  Vodácky významné miesto s perejami s typickým hukotom vody.

 • Plynový most

  Plynový most cez rieku Váh pri obci Dolné Zelenice s dravou vodou.

 • Rybárska chata v Jalšovom

  Strategicky významné miesto turistického ruchu dostupné takmer všetkými dopravnými prostriedkami s možnosťou nocľahu.

 • Vodácka výhliadka

  Vyhliadka pre vodákov, učebnica pre geológov, ekológov, botanikov a vábička fotografov. To všetko reprezentuje Vodácka vyhliadka.

 • Na pieskovcovej tabuli

  Jedinečnosť v okrese  - Pieskovcová tabuľa v koryte Váhu. 

 • Niva Váhu pri obci Siladice

  Pôvodný krajinný ráz Dolnovážskej nivy okresu Hlohovec, pred reguláciou Váhu vybudovaním vodných diel.

 • Zelenický prievoz

  Miesto pôvodnej kompy z Horných Zeleníc do Bojničiek.

 • Vodácka zastávka Ma-Ko

  Dôležitý neoficiálny brod - križovatka turistických a vodáckych trás.

 • Hlohovecký hučák

  Dobudovaním vodného diela Drahovce - Madunice v septembri 1961 došlo v riečnom kilometri 119,2-101,2 k oddeleniu starého koryta Váhu a vybudovaniu derivačného kanálu.

Mapa trasy