Otvorenie náučného chodníka Sedliská

Otvorenie Náučného chodníka Sedliská je jednou z aktivít mesta Hlohovec pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o Hlohovci. Táto lokalita je vyhľadávaným miestom obyvateľov Hlohovca a širokého okolia. Samotné otvorenie bolo obohatené o prednášku významu chránenej oblasti, ktorá patrí do európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Mgr. Branislav Varga prítomným priblížil flóru a faunu, ktorá sa v tejto prírodnej rezervácii nachádza, vyzdvihol dôležitosť vybudovania náučného chodníka, ktorý chráni uvedenú lokalitu pred jej poškodením.

Vybudovanie Náučného chodníka Sedliská je prínosom pre návštevníkov tohto územia, umožňuje všetkým turistom ľahší pohyb po prírodnej rezervácii, obohatí ich vedomosti a prispeje k poznávaniu prírodného dedičstva tohto regiónu.

projekt iniciovalo: Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci
projekt realizovalo: Vlastivednému múzeu v Hlohovci, VaTS, a.s. Hlohovec, Klub slovenských turistov a oddelenie regionálneho rozvoja Mesta Hlohovec..
zdroj: Oddelenie regionálneho rozvoja, MsÚ Hlohovec
http://www.hlohovec.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=33460